Vår fremste verdi er erfaringskompetanse - vi har faktisk gjort det selv

Kulturbyggerne består av personer som har etablert, transformert og utviklet organisasjoner med stor suksess. Vi tar deg og din organisasjon med bortenfor læreboken, og gir deg verktøyene og erfaringene du trenger for å utvikle deg og din organisasjon.

Dette tror Kulturbyggerne på

Hva mener vi med kultur og kultur som konkurransekraft?

MOT

Å skape utvikling og endring krever mot. Å velge de rette menneskene og ha gjennomføringskraft krever mot. I dag er det avgjørende å ha evnen til å sette brukerens behov i sentrum. For å gjennomføre dette kreves det mot til å legge til rette for nye ideer og innovasjon. Som leder mener Kulturbyggerne at det også kreves mot til å endre tidsnok – før resultatene flater ut, sette ambisiøse mål, ta de konsekvensene endring medfører, tydeliggjøre krav som følge av endring, ha stayerevne til å gjøre det som kreves for å nå målene, bevege seg ut av komfortsonen og la seg utfordre.

HVEM ER VI TIL FOR?

Som organisasjon vil det være avgjørende å ha nært og godt kjennskap til hvem man er til for. Kulturbyggerne vektlegger viktigheten av å ha kundens behov, og hvordan man som organisasjon kan tilrettelegge for å innfri dette behovet, som basis i all utvikling og gjennomføring av tjenester og produkter.

 

 

ALLE I SAMME BÅT

Som organisasjon er det viktig at alle er innforstått med at man er ombord i samme båt. Kulturbyggerne har tro på og erfaring med at målsettinger blir oppnådd gjennom en felles forståelse av organisasjonens mål og visjon. Når alle er i samme båt opplever de ansatte en sterk identifisering med organisasjonen. Ansatte blir mer selvgående og vil selv ta initiativ til tiltak som kan videreutvikle organisasjonen.

 

 

PRØVE- OG FEILEKULTUR

Ledelsen setter retning, men viser samtidig tillit og delegerer ansvar til sine ansatte og fremmer en «learning by failure» – kultur. Kulturbyggerne tror på ledere som skaper rom for å teste nye løsninger, og bygger en trygg kultur for prøving og feiling der man ser på å gjøre feil som læring på vei til suksess.

 

 

 

Sagt av Kulturbyggerne

Hvorfor nå?

Covid-19 har, enten vi vil det eller ei, endret oss, endret måten vi lever på, endret måten vi kommuniserer og jobber på. Pandemien har resultert i en ny organisasjonskultur der møterommet er byttet ut med hjemmekontor og elektroniske møteinnkallelser. Hva gjør dette med fellesskapsfølelsen, motivasjonen og identitetsfølelsen til de ansatte?

Omstilling er viktigere nå enn noen gang før. Nye metoder og ny teknologi skal bli tatt i bruk. Er din organisasjon klar for det? Åpenhet for en prøve – og feilekultur og innovasjon blir avgjørende. For hva er egentlig trygt lenger? Hva vil fungere når pandemien har roet seg sammenlignet med hva som fungerer nå?

Kulturbyggerne ser på Covid-19 som en mulighet for organisasjoner til å se på hvilke ressurser de innehar, hvordan disse kan utnyttes på en ny og bedre måte, og hvilke nye ressurser de eventuelt skal skaffe seg.

Våre produkter

Vi tilbyr kultur- og lederutvikling i næringsliv og offentlig virksomhet.

01

Slik takler dere denne høsten

Alle går inn i budsjettprosesser for 2021. Covid-19 – situasjonen har gjort og fortsetter å gjøre ting usikkert. Samtidig gjelder det å levere best mulig på kort og lang sikt. Hvordan takler man det?

Slik takler dere denne høsten er et miniseminar på 4 timer der våre rådgivere vil presentere en solid verktøykasse for ledere, ledergrupper, foreninger og grupper av ansatte, og utfordre til å tenke nytt og ærlig for veien videre.

Ved gjennomføring

Seminaret vil bestå av temaene:

 • Niels Røine: Det vi hadde i februar 2020 kommer aldri tilbake
 • Bente Sollid Storehaug: Det store bildet – hva har og vil endre seg
 • Hulda Haugen: Alle i samme båt i samme tid
 • Torry Pedersen: Kontinuerlig fokus på mål og hvor vi skal uavhengig av utfordringer
 • Bjørge Stensbøl: Prestasjonskultur – ikke skummelt, men det tryggeste du gjør om du har mot, gjennomføringskraft og de rette menneskene
Miniseminar

02

Foredrag

Våre rådgivere representerer en bred og tung erfaringskompetanse. Ønsker din organisasjon et foredrag fra en av våre rådgivere? Velg blant alternativene vi har presentert under eller kom gjerne med et ønske om tematikk så gjør vi selvsagt vårt beste for å sette sammen ditt ønskeforedrag basert på vår erfaring.

foredrag

Foredragsholdere

Torry Pedersen

 • Ledelse og kommunikasjon
 • «Ikke som alle andre»
 • Hvordan lede en bedrift i (dramatisk) endring?

Hulda Haugen

 • Verden beveger seg raskt – hvordan gjør du din virksomhet i stand til å takle raske endringer?

Bente Sollid Storehaug

 • Nådeløs digitalisering, hva skjer?
 • Hva kjennetegner en virksomhet som er digitalt moden?
 • Entreprenørkultur er viktig når den ene bransjen etter den andre går inn i omstilling. Hva kjennetegner sterke og ekstraordinære innovasjonskulturer? Hva vil det si å retenke forretningsmodeller og rigge virksomheten for relevans og vekst?

Bjørge Stensbøl

 • Hvordan bygge og lede sterke prestasjonskulturer?
 • Hvordan bygge en mestringskultur?
 • Er gode resultater godt nok – utnyttes potensiale i organisasjonen?
 • Hvordan bygge en sterk tilbakemeldingskultur?

Niels Røine

 • Det vi hadde i februar 2020 kommer aldri tilbake. Men bak skyene er himmelen alltid blå
 • Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon – ekte ro er ikke fravær av storm. Ekte ro er å finne fred midt i stormen. Vær deg selv, de andre er allerede tatt.
 • Fra 4 til du er 20 år. 12000 timer uansett piano, fotball eller dans. Alt som kan gjøres en annen dag, kan gjøres i dag.
 • CDM viktigere enn CEO. Customer Delight Manager – har du ikke hørt om det? . Ingen kan gå tilbake å lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt.

Elisabeth Sundgot Borgen

 • Seksuell trakassering og hvordan det kan forebygges.
foredrag

03

Ledelsesakademiet

Ledelsesakademiet tilbyr en to-dagers samling i tillegg til fem én-dagers samlinger med fokus på ledelsesutvikling og kulturbygging der ulike temaer presenteres på de seks samlingene. Målet er å utvikle bevissthet om atferd og ferdigheter som skaper varig gode prestasjoner og utvikling. 

Gjennom seks moduler og individuell mentoroppfølging vil Ledelsesakademiet legge grunnlaget for at din organisasjon sine representanter skal kunne kartlegge hvor knekkpunktet mellom gode og fremragende resultater ligger. 

Mellom samlingene etableres team-samlinger på tvers av organisasjonene. Disse samlingene tar for seg utfordringer i organisasjonene som teamene skal diskutere.

Bedrifter inviteres til å delta med 3 – 5 deltagere.

Ved gjennomføring

Samlingene vil ledes av Bente Sollid Storehaug, Hulda Haugen, Torry Pedersen og Bjørge Stensbøl. Det vil alltid være minst to av disse til stede på alle samlingene. Dette er ledere som har etablert, transformert og utviklet organisasjoner med stor suksess.

For å identifisere (lokalisere) knekkpunktet mellom gode og fremragende resultater, og hva som skjuler seg bak knekkpunktet, vektlegges viktigheten av blant annet:

 • Et innblikk i globale trender som påvirker samfunnet vårt og måten man leder virksomheter i dag.
 • Hvordan lede i en verden i rask endring?
 • Hvordan leder man i digitalt modne virksomheter, og er dere pålogget for digitaliseringens kontinuerlig endring?
 • Hvilken kompetanse og ferdigheter er avgjørende i digitalt modne virksomheter?
 • Har dere tydelige mål for virksomheten som alle ansatte har eierskap til?
 • Klarer dere å få til samarbeid på tvers?
 • Hvordan sørger dere for selvgående ansatte som trekker i samme retning?
 • Hvordan bygger og leder dere trygge, gode prestasjonskulturer?
prestasjonsakademiet

04

Kultur – og lederutvikling

Kultur- og lederutvikling innebærer et dypdykk inn i din organisasjon der man basert på forarbeid og datainnsamling, samt gjennomføring av en- til- en samtaler, vil utarbeide forslag til en prosess for organisasjonen og ledelsen sin videre kulturbygging med et fokus på prestasjonskultur. På samme måte kartlegges organisasjonens ledelseskultur som utgangspunkt for å utvikle god prestasjonsledelse med mestring i fokus.

Fra start til slutt vil prosessen være preget av skreddersøm. Da det er avgjørende at organisasjonen sine ledere og ansatte kan relatere seg til og identifisere seg med de eventuelle endringene som skal skje. For å få til varig endring av kultur er det også helt nødvendig å skape erkjennelse av nødvendigheten av å endre.

lederutvikling

Ved gjennomføring

Kultur- og lederutvikling gjennomføres som tre trinn:

Forarbeid og datainnsamling
Før kartlegging og etablering av organisasjonens videre prosess vil det være avgjørende at Kulturbyggerne får innsikt i hvem de skal veilede. Slik forkunnskap vil være med på å utforme spørsmål som vil bli stilt under kartleggingsfasen.

Kartleggingsfase
Kulturbyggerne benytter en kulturundersøkelse som bygger på Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), med en god del justeringer fra Kulturbyggerne.  OCAI er det hyppigst brukte verktøyet for å vurdere organisasjonskultur i verden pr i dag (Cameron og Quinn 2013). Kartleggingsplanen består av fire faser:

 • Kartlegge organisasjonens nåsituasjon og de ansattes ønske om en fremtidig situasjon
 • Kartlegge organisasjonens beste praksis på ledelse og de ansattes ønske om en fremtidig situasjon
 • Kartlegge kompetansekrav i de forskjellige funksjonene i organisasjonen
 • Kartlegge organisasjonen sin prestasjonskultur og de ansattes ønske om en fremtidig situasjon

Videre prosess og ledelsesutvikling
Basert på kartleggingen vil Kulturbyggerne utarbeide et forslag til en plan for organisasjonen og ledelsen sin videre prosess. Hvilke tiltak må gjøres eller eventuelt gjøres annerledes? Her vil det være tett oppfølgning mellom Kulturbyggerne og organisasjonen sin ledelse.

lederutvikling

05

Ledersamlinger

Kulturbyggerne skaper verdi for deg som leder gjennom å samle ledere på samme nivå fra ulike bransjer for å utfordre og bevisstgjøre ved valg av strategier og oppbygning av en organisasjonskultur. Ledersamlingene vil gi mulighet for deling av erfaring, konstruktive tilbakemeldinger og gi eksempler og erfaringer fra løsninger i endringsprosesser.

Utbyttet av nettverksgruppene vil være av forretningsmessig og profesjonell verdi, men samtidig vil samtalene også være personlige og dermed legge grunnlag for personlig utvikling.

Ved gjennomføring

Ledersamlingene styres av en av Kulturbyggerne sine rådgivere som også stiller med faglig påfyll og utfordringer/caser til samlingene.

Gjennom inndeling for ulike ledernivåer vil vi kunne tilby ledersamlinger for flere ulike lederposisjoner: konsernsjefer, administrerende direktører, salgssjefer og markedssjefer, eller andre lederkategorier på samme nivå.

Ledersamlingene vil gjennomføres seks ganger i løpet av et år og varer fra 8:30 til 11:30, etterfulgt av lunsj.

ledersamlinger

06

Podcast

Gjennom Kulturbyggerne sin podcast vil du få kjennskap til den unike erfaringen og erfaringskompetansen våre rådgivere sitter på. Viktige og dagsaktuelle temaer vil bli belyst og diskutert. Vi vil også få besøk av inspirerende gjester som sammen med våre rådgivere vil utfordre og motivere deg som lytter til alltid å ha fokus på hvordan du kan bli den beste utgaven av deg selv – som ansatt og som individ.

Hvem er Kulturbyggerne?

Bjørge Stensbøl

Bjørge Stensbøl har gjennom sin karriere som norsk idrettsleder utviklet en enorm erfaring og kompetanse innen ledelse og viktigheten av en sterk organisasjonskultur. På 80-tallet jobbet Bjørge som banksjef i Sparebanken Kongsvinger. Deretter ledet han, som toppidrettssjef og styreformann, Olympiatoppen gjennom gullalderen og er kanskje mest kjent for den historiske snuoperasjonen i norsk idrett som gjorde Norge til en internasjonal stormakt innen toppidrett.

I oppløpet til Lillehammer 1994 satt Bjørge som visepresident for Norges Olympiske Komité, var president for Norges Skiskytterforbund samt styremedlem i Lillehammer Olympic Organizing Commitee (LOOC).

Etter en resultatsterk periode som toppidrettssjef gikk Bjørge over til SAS Braathens som HR- direktør, ansvarlig for sammenslåingen mellom SAS og Braathens. Siden har han jobbet med leder- og organisasjonsutvikling, gitt ut flere bøker om ledelse og jobber nå som del av et team i Kulturbyggerne/Profile Management under Nordic Hub, som blant annet vektlegger endringsledelse, organisasjonsutvikling og digitalisering der fokus på overføringsverdien mellom toppidrettstankegangen og næringsliv fortsatt står sterkt.

Gjennom sitt betydningsfulle arbeid innen idrett har Bjørge blitt utnevnt som Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bjørge Stensbøl

Torry Pedersen

Torry har 39 års erfaring fra mediebransjen og sto i spissen for VGs digitale transformasjon i en periode da mediebransjen gjennomgikk et paradigmeskifte. Pedersen gikk fra den fremtredende posisjonen som nyhetsredaktør i Norges mest leste avis for å lede VG inn i den digitale fremtiden. Første år var den digitale omsetningen 16 millioner kroner og har i dag passert milliarden. VG beskrives på grunnlag av dette som verdensmestre i digital transformasjon. VG sin utvikling, med Pedersen i spissen, omtales som et internasjonalt forbilde og har hatt en enorm innflytelse i Norge. Torry sitt arbeid har også fått oppmerksomhet internasjonalt blant annet via Harvard- professoren Bharat Anand.

Torry var en tydelig rollemodell for den åpne samarbeidskulturen han bygde i VG og drev kontinuerlig kommunikasjon med daglige allmøter og åpen tilbakemeldingskultur. Han var uredd som leder og fokuserte både på kort og lang sikt, samtidig som han leverte topp resultater i det daglige.

Å lykkes handler om lagånd, kultur og vinnervilje

Torry-Pedersen

Bente Sollid Storehaug

Bente er en av internett-pionerene i Norge. Hun ledet Digital Hverdag gjennom flere fusjoner og oppkjøp på 90-tallet og var også CEO for den norske virksomheten da Cell Network ble notert på børs i Stockholm i 1999. I 2000 var markedsverdien på selskapet over 9 milliarder svenske kroner. Bente praktiserer livslang læring og har de siste årene gjennomført flere studier på INSEAD og MIT, med fokus på styrearbeid, disrupsjon, strategi, digitale plattformer og blockchain anvendelse og innovasjon.

I dag er Bente tilknyttet BI som foreleser på masterprogrammet Digitalisering, innovasjon og nye forretningsmodeller. Bente har en tung styreportefølje i store og internasjonale selskaper (bl. annet styreleder i Placewise Group og styremedlem i selskapene Hafslund-ECO, Eika-Gruppen, Polaris Media, Europris-konsernet og Motor Gruppen. Hun er en ettertraktet foredragsholder innen digital transformasjon, ny markedsdynamikk, vekst og skalering og ikke minst hvordan virksomheter bør sikre at de er relevante noen år frem i tid. Hun er en av Norges fremste eksperter på Blockchain-teknologi.

Bente-Sollid-Storehaug

Hulda Haugen

Hulda er en erfaren endringsleder og kulturbygger med konkret erfaring fra både private og offentlige virksomheter som har gjennomgått transformasjoner.

Gjennom sine 17 år i Schibsted fungerte Hulda som leder innen organisasjonsutvikling, i perioden der Schibsteds virksomhet gikk fra offline til online. Haugen var også Organisasjonsdirektør for Schibsteds internasjonale rubrikkvirksomhet i 30 land.

Hulda har i løpet av sin karriere designet og bidratt til en total kulturendring i OLX Brasil (online classifieds #1 i Brasil) etter at selskapet hadde gjennomgått en fusjon som blant annet involverte et datterselskap i Schibsted. I tillegg var hun prosjektleder for «folk- delen» av den digitale transformasjonen av Oslo kommune (ledet av Byrådet), hvor oppdraget var å bidra til en mer brukerorientert kultur, rive ned siloer og fremme en kultur med aksept for prøving og feiling.

Hulda har opparbeidet seg helt konkret erfaring når det gjelder å lede en virksomhets overgang fra den tradisjonelle måten å jobbe på til den moderne – og hvordan man får med seg organisasjonen på denne reisen.

Digital transformasjon handler ikke fremst om teknologi, men at man må rigge virksomheten sin for en verden i rask endring

Hulda-Haugen

Niels Røine

Niels Røine har mange års erfaring som toppleder i nærmere 20 land innen områder som media, digital transformasjon, teknologi og kommunikasjon.
Gjennom sin karriere har Niels jobbet som leder i Cisco systems IOE, Schibsted, VG, Aller og norsk idrett. På grunnlag av dette har Niels etablert erfaring innen strategisk ledelse, endringsledelse, og hvordan jobbe med private equity selskaper. Etableringserfaring og forhandlingserfaring har han også fra Norge, Spania, Frankrike, Tyskland, Sveits, Russland og alle de nordiske / baltiske landene.
Røine sitt tankesett er at godt lederskap og gode resultater på kort og langt sikt
forutsetter et landskap hvor det er stort fokus på kundenes, de ansattes og eierne forventinger. Det handler om å kombinere disse for en leder med en tydelig visjon der alle kjenner sin rolle.
Selv sier han: «I en tid alle er enige om utfordringer som konstant endring, økt konkurranse, globalisering og uforutsigbarhet – er det avgjørende å ha en kultur i bedriften som takler dette dette i samlet tropp og leverer resultater både på kort og lang sikt».

Niels ser sammenhenger og har en historikk med å samle riktige folk og skape resultater basert på samarbeid. Han er visjonær, uredd og ser utradisjonelle (og som oftest digitale) løsninger på tvers av satte skillelinjer. Niels er folkelig, modig og snakker godt med folk på alle nivåer. Han klarer raskt å forstå hva som hindrer bedriftskulturer i å fungere godt. Niels er handlekraftig, forstår hvem som må med for å skape de beste resultatene og klarer å etablere arenaene og stemningen som skal til for at god kultur bygges.

Niels-Roine

Elisabeth Sundgot Borgen

Elisabeth er utdannet siviløkonom med fordypning innen endringsledelse og seksuell trakassering. Gjennom sitt arbeid sitter Elisabeth på unik data og kunnskap om hva norske ledere bør gjøre for å forebygge seksuell trakassering i deres organisasjon.

For Elisabeth er det viktig at ledere forstår hvor avgjørende deres ansatte er for organisasjonen sin funksjon.​

De ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, og det må investeres i de ansatte gjennom en trygg, sterk og identifiserbar organisasjonskultur.

Elisabeth-Sundgot-Borgen

Kom i gang

Vil du styrke din organisasjon?
Send en e-post til lars@kulturbyggerne.no eller ring +47 982 89 940 for å avtale et uforpliktende møte.