Vår fremste verdi er erfaringskompetanse - vi har faktisk gjort det selv

Kulturbyggerne består av personer som har etablert, transformert og utviklet organisasjoner med stor suksess. Vi tar deg og din organisasjon med bortenfor læreboken, og gir deg verktøyene og erfaringene du trenger for å utvikle deg og din organisasjon.

Dette tror Kulturbyggerne på

Hva mener vi med kultur og kultur som konkurransekraft?

MOT

Å skape utvikling og endring krever mot. Å velge de rette menneskene og ha gjennomføringskraft krever mot. I dag er det avgjørende å ha evnen til å sette brukerens behov i sentrum. For å gjennomføre dette kreves det mot til å legge til rette for nye ideer og innovasjon. Som leder mener Kulturbyggerne at det også kreves mot til å endre tidsnok – før resultatene flater ut, sette ambisiøse mål, ta de konsekvensene endring medfører, tydeliggjøre krav som følge av endring, ha stayerevne til å gjøre det som kreves for å nå målene, bevege seg ut av komfortsonen og la seg utfordre.

HVEM ER VI TIL FOR?

Som organisasjon vil det være avgjørende å ha nært og godt kjennskap til hvem man er til for. Kulturbyggerne vektlegger viktigheten av å ha kundens behov, og hvordan man som organisasjon kan tilrettelegge for å innfri dette behovet, som basis i all utvikling og gjennomføring av tjenester og produkter.

 

 

ALLE I SAMME BÅT

Som organisasjon er det viktig at alle er innforstått med at man er ombord i samme båt. Kulturbyggerne har tro på og erfaring med at målsettinger blir oppnådd gjennom en felles forståelse av organisasjonens mål og visjon. Når alle er i samme båt opplever de ansatte en sterk identifisering med organisasjonen. Ansatte blir mer selvgående og vil selv ta initiativ til tiltak som kan videreutvikle organisasjonen.

 

 

PRØVE- OG FEILEKULTUR

Ledelsen setter retning, men viser samtidig tillit og delegerer ansvar til sine ansatte og fremmer en «learning by failure» – kultur. Kulturbyggerne tror på ledere som skaper rom for å teste nye løsninger, og bygger en trygg kultur for prøving og feiling der man ser på å gjøre feil som læring på vei til suksess.

 

 

 

Sagt av Kulturbyggerne

Hvorfor nå?

Covid-19 har, enten vi vil det eller ei, endret oss, endret måten vi lever på, endret måten vi kommuniserer og jobber på. Pandemien har resultert i en ny organisasjonskultur der møterommet er byttet ut med hjemmekontor og elektroniske møteinnkallelser. Hva gjør dette med fellesskapsfølelsen, motivasjonen og identitetsfølelsen til de ansatte?

Omstilling er viktigere nå enn noen gang før. Nye metoder og ny teknologi skal bli tatt i bruk. Er din organisasjon klar for det? Åpenhet for en prøve – og feilekultur og innovasjon blir avgjørende. For hva er egentlig trygt lenger? Hva vil fungere når pandemien har roet seg sammenlignet med hva som fungerer nå?

Kulturbyggerne ser på Covid-19 som en mulighet for organisasjoner til å se på hvilke ressurser de innehar, hvordan disse kan utnyttes på en ny og bedre måte, og hvilke nye ressurser de eventuelt skal skaffe seg.

Våre produkter

Vi tilbyr kultur- og lederutvikling i næringsliv og offentlig virksomhet.

01

Slik takler dere denne høsten

Alle går inn i budsjettprosesser for 2021. Covid-19 – situasjonen har gjort og fortsetter å gjøre ting usikkert. Samtidig gjelder det å levere best mulig på kort og lang sikt. Hvordan takler man det?

Slik takler dere denne høsten er et miniseminar på 4 timer der våre rådgivere vil presentere en solid verktøykasse for ledere, ledergrupper, foreninger og grupper av ansatte, og utfordre til å tenke nytt og ærlig for veien videre.

Ved gjennomføring

Seminaret vil bestå av temaene:

 • Bjørge Stensbøl: Prestasjonskultur – ikke skummelt, men det tryggeste du gjør om du har mot, gjennomføringskraft og de rette menneskene
Miniseminar

02

Foredrag

Våre rådgivere representerer en bred og tung erfaringskompetanse. Ønsker din organisasjon et foredrag fra en av våre rådgivere? Velg blant alternativene vi har presentert under eller kom gjerne med et ønske om tematikk så gjør vi selvsagt vårt beste for å sette sammen ditt ønskeforedrag basert på vår erfaring.

foredrag

Foredragsholdere

Bjørge Stensbøl

 • Hvordan bygge og lede sterke prestasjonskulturer?
 • Hvordan bygge en mestringskultur?
 • Er gode resultater godt nok – utnyttes potensiale i organisasjonen?
 • Hvordan bygge en sterk tilbakemeldingskultur?

Elisabeth Sundgot Borgen

 • Seksuell trakassering og hvordan det kan forebygges.
foredrag

03

Ledelsesakademiet

Ledelsesakademiet tilbyr en to-dagers samling i tillegg til fem én-dagers samlinger med fokus på ledelsesutvikling og kulturbygging der ulike temaer presenteres på de seks samlingene. Målet er å utvikle bevissthet om atferd og ferdigheter som skaper varig gode prestasjoner og utvikling. 

Gjennom seks moduler og individuell mentoroppfølging vil Ledelsesakademiet legge grunnlaget for at din organisasjon sine representanter skal kunne kartlegge hvor knekkpunktet mellom gode og fremragende resultater ligger. 

Mellom samlingene etableres team-samlinger på tvers av organisasjonene. Disse samlingene tar for seg utfordringer i organisasjonene som teamene skal diskutere.

Bedrifter inviteres til å delta med 3 – 5 deltagere.

Ved gjennomføring

Samlingene vil ledes av Bjørge Stensbøl. Det vil alltid være minst to av disse til stede på alle samlingene. Dette er ledere som har etablert, transformert og utviklet organisasjoner med stor suksess.

For å identifisere (lokalisere) knekkpunktet mellom gode og fremragende resultater, og hva som skjuler seg bak knekkpunktet, vektlegges viktigheten av blant annet:

 • Et innblikk i globale trender som påvirker samfunnet vårt og måten man leder virksomheter i dag.
 • Hvordan lede i en verden i rask endring?
 • Hvordan leder man i digitalt modne virksomheter, og er dere pålogget for digitaliseringens kontinuerlig endring?
 • Hvilken kompetanse og ferdigheter er avgjørende i digitalt modne virksomheter?
 • Har dere tydelige mål for virksomheten som alle ansatte har eierskap til?
 • Klarer dere å få til samarbeid på tvers?
 • Hvordan sørger dere for selvgående ansatte som trekker i samme retning?
 • Hvordan bygger og leder dere trygge, gode prestasjonskulturer?
prestasjonsakademiet

04

Kultur – og lederutvikling

Kultur- og lederutvikling innebærer et dypdykk inn i din organisasjon der man basert på forarbeid og datainnsamling, samt gjennomføring av en- til- en samtaler, vil utarbeide forslag til en prosess for organisasjonen og ledelsen sin videre kulturbygging med et fokus på prestasjonskultur. På samme måte kartlegges organisasjonens ledelseskultur som utgangspunkt for å utvikle god prestasjonsledelse med mestring i fokus.

Fra start til slutt vil prosessen være preget av skreddersøm. Da det er avgjørende at organisasjonen sine ledere og ansatte kan relatere seg til og identifisere seg med de eventuelle endringene som skal skje. For å få til varig endring av kultur er det også helt nødvendig å skape erkjennelse av nødvendigheten av å endre.

lederutvikling

Ved gjennomføring

Kultur- og lederutvikling gjennomføres som tre trinn:

Forarbeid og datainnsamling
Før kartlegging og etablering av organisasjonens videre prosess vil det være avgjørende at Kulturbyggerne får innsikt i hvem de skal veilede. Slik forkunnskap vil være med på å utforme spørsmål som vil bli stilt under kartleggingsfasen.

Kartleggingsfase
Kulturbyggerne benytter en kulturundersøkelse som bygger på Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), med en god del justeringer fra Kulturbyggerne.  OCAI er det hyppigst brukte verktøyet for å vurdere organisasjonskultur i verden pr i dag (Cameron og Quinn 2013). Kartleggingsplanen består av fire faser:

 • Kartlegge organisasjonens nåsituasjon og de ansattes ønske om en fremtidig situasjon
 • Kartlegge organisasjonens beste praksis på ledelse og de ansattes ønske om en fremtidig situasjon
 • Kartlegge kompetansekrav i de forskjellige funksjonene i organisasjonen
 • Kartlegge organisasjonen sin prestasjonskultur og de ansattes ønske om en fremtidig situasjon

Videre prosess og ledelsesutvikling
Basert på kartleggingen vil Kulturbyggerne utarbeide et forslag til en plan for organisasjonen og ledelsen sin videre prosess. Hvilke tiltak må gjøres eller eventuelt gjøres annerledes? Her vil det være tett oppfølgning mellom Kulturbyggerne og organisasjonen sin ledelse.

lederutvikling

05

Ledersamlinger

Kulturbyggerne skaper verdi for deg som leder gjennom å samle ledere på samme nivå fra ulike bransjer for å utfordre og bevisstgjøre ved valg av strategier og oppbygning av en organisasjonskultur. Ledersamlingene vil gi mulighet for deling av erfaring, konstruktive tilbakemeldinger og gi eksempler og erfaringer fra løsninger i endringsprosesser.

Utbyttet av nettverksgruppene vil være av forretningsmessig og profesjonell verdi, men samtidig vil samtalene også være personlige og dermed legge grunnlag for personlig utvikling.

Ved gjennomføring

Ledersamlingene styres av en av Kulturbyggerne sine rådgivere som også stiller med faglig påfyll og utfordringer/caser til samlingene.

Gjennom inndeling for ulike ledernivåer vil vi kunne tilby ledersamlinger for flere ulike lederposisjoner: konsernsjefer, administrerende direktører, salgssjefer og markedssjefer, eller andre lederkategorier på samme nivå.

Ledersamlingene vil gjennomføres seks ganger i løpet av et år og varer fra 8:30 til 11:30, etterfulgt av lunsj.

ledersamlinger

06

Podcast

Gjennom Kulturbyggerne sin podcast vil du få kjennskap til den unike erfaringen og erfaringskompetansen våre rådgivere sitter på. Viktige og dagsaktuelle temaer vil bli belyst og diskutert. Vi vil også få besøk av inspirerende gjester som sammen med våre rådgivere vil utfordre og motivere deg som lytter til alltid å ha fokus på hvordan du kan bli den beste utgaven av deg selv – som ansatt og som individ.

Hvem er Kulturbyggerne?

Bjørge Stensbøl

Bjørge Stensbøl har gjennom sin karriere som norsk idrettsleder utviklet en enorm erfaring og kompetanse innen ledelse og viktigheten av en sterk organisasjonskultur. På 80-tallet jobbet Bjørge som banksjef i Sparebanken Kongsvinger. Deretter ledet han, som toppidrettssjef og styreformann, Olympiatoppen gjennom gullalderen og er kanskje mest kjent for den historiske snuoperasjonen i norsk idrett som gjorde Norge til en internasjonal stormakt innen toppidrett.

I oppløpet til Lillehammer 1994 satt Bjørge som visepresident for Norges Olympiske Komité, var president for Norges Skiskytterforbund samt styremedlem i Lillehammer Olympic Organizing Commitee (LOOC).

Etter en resultatsterk periode som toppidrettssjef gikk Bjørge over til SAS Braathens som HR- direktør, ansvarlig for sammenslåingen mellom SAS og Braathens. Siden har han jobbet med leder- og organisasjonsutvikling, gitt ut flere bøker om ledelse og jobber nå som del av et team i Kulturbyggerne/Profile Management under Nordic Hub, som blant annet vektlegger endringsledelse, organisasjonsutvikling og digitalisering der fokus på overføringsverdien mellom toppidrettstankegangen og næringsliv fortsatt står sterkt.

Gjennom sitt betydningsfulle arbeid innen idrett har Bjørge blitt utnevnt som Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bjørge Stensbøl

Elisabeth Sundgot Borgen

Elisabeth er utdannet siviløkonom med fordypning innen endringsledelse og seksuell trakassering. Gjennom sitt arbeid sitter Elisabeth på unik data og kunnskap om hva norske ledere bør gjøre for å forebygge seksuell trakassering i deres organisasjon.

For Elisabeth er det viktig at ledere forstår hvor avgjørende deres ansatte er for organisasjonen sin funksjon.​

De ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, og det må investeres i de ansatte gjennom en trygg, sterk og identifiserbar organisasjonskultur.

Elisabeth-Sundgot-Borgen

Kom i gang

Vil du styrke din organisasjon?
Send en e-post til lars@kulturbyggerne.no eller ring +47 982 89 940 for å avtale et uforpliktende møte.